Polityka prywatności

1. Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:

* Administratorem Danych Osobowych jest: Agropasz Klaudiusz Pająk z siedzibą w Anielin 1, 98-313 Konopnica, wpisany do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej CEIDG

4. W sprawie warunków i zasad przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się pod adresem biuro@agropasz24.pl

5. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

a) wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) weryfikacji Pani/Pana sytuacji finansowej / sytuacji finansowej prowadzonej przez Panią/Pana działalności pod kątem podjęcia współpracy handlowej z ADO (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) utworzenia konta klienta w systemie zintegrowanym umożliwiającym realizację zamówień (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) ewidencjonowania przebiegu współpracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

e) marketingu produktów i usług oferowanych przez ADO, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, po wyrażeniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

f) realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, takich jak obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust.1 lit f RODO);

g) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w przypadkach określonych w pkt. 5 lit. a, f i g – do czasu przedawnienia roszczeń;

b) w przypadkach określonych w pkt. 5 lit b-e – do czasu jej odwołania

7. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych do innych firm nie mających związku z realizacją umowy/kontraktu/zamówienia.

9. Dane nie podlegają profilowaniu.

10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy lub Zamówienia

Ko­rzy­sta­nie ze stro­ny ozna­cza zgo­dę na wy­ko­rzy­sty­wa­nie pli­ków co­okie, nie­któ­re mo­gą być już za­pi­sa­ne w prze­glą­dar­ce.