Ogólne Warunki Umowy

AGROPASZ
Klaudiusz Pająk
Anielin 1, 98-313 Konopnica
NIP: 832-198-23-76

Ogólne Warunki Umowy

Pobierz jako załącznik

Niniejsze ogólne warunki zakupu ( zwane dalej „owu” ) stanowią wraz z umową zawartą przez strony ( zwane dalej „umową”) wyłącznie warunki na jakich Sprzedający wymieniony w umowie sprzeda i dostarczy towar Kupującemu wymienionemu w umowie.

&1 Opis produktu

 • Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar zdrowy, handlowy, o zapachu swoistym, wolny od żywych szkodników zbożowo-mącznych, grzybów i pleśni. Towar zgodny z prawodawstwem unijnym i krajowym w zakresie poziomów radioaktywności, zanieczyszczeń, niepożądanych substancji ( metale ciężkie, alfatoksyny, Zearalenon max 0,05 mg/kg, Orchratoxin max 0,05 mg/kg, mykotoksyny i inne ) oraz pozostałości chemicznych środków ochrony roślin. Sprzedający oświadcza, że towar nie zawiera, nie składa się i nie jest wyprodukowany z organizmów genetycznie modyfikowanych ( GMO ).
 • Sprzedający zobowiązuje się przestrzegać najwyższych standardów jakościowych i sanitarno-higienicznych, a w szczególności wykorzystywane przez niego środki transportu będą przed załadunkiem sprawdzane, czy są suche, czyste, bez pozostałości po poprzednio przewożonych ładunkach i w razie potrzeby oczyszczone i suszone.
 • Sprzedający deklaruje, że przyczepy, w których dostarczane były towary, nie były używane do transportu towarów mogących mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo dostarczanego towaru, a przed transportem zostały wyczyszczone.
 • Sprzedający oświadcza, że przechowywanie towaru odbywa się we właściwych warunkach higieniczno-sanitarnych.
 • Sprzedający oświadcza, że:
 • wszystkie maszyny i sprzęt używany do załadunku i rozładunku będzie utrzymany w czystości, bez widocznych oznak zabrudzenia. Stosowany sprzęt będzie w dobrym stanie technicznym – na życzenie Kupującego Sprzedający udostępni do wglądu sprzęt
 • stosuje środki do mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń użytych podczas zbiorów i magazynowania, przeładunku itp. dopuszczone do obrotu w przemyśle paszowym/spożywczym,
 • nie będzie stosował do suszenia plonów takich paliw jak:
  • Smary, oleje silnikowe i hydrauliczne,
  • Mieszane odpady komunalne, mieszane odpady przemysłowe i wysuszone szlamy z oczyszczalni,
  • Koks ponaftowy,
  • Plastik,
  • Oleje recyklingowe (zużyte oleje, etc.),
  • Produkty recyclingu. Są to, na przykład, konserwowane drewno lub drewno z rozbiórki, materiały roślinne konserwowane środkami chemicznymi, owadobójczymi lub skażone ropą albo chemikaliami (na przykład trociny),
  • (Zużyte) opony samochodowe, z ciężarówek itp. całe lub rozdrobnione,
  • Drewno poddane konserwacji środkami biocydowymi lub farbami, barwnikami, kreozotem lub wolmanitem. Drewno mogące zawierać halogeniczne składniki organiczne lub metale ciężkie jako wynik zabiegów konserwujących lub powlekania.
 • stosuje środki ochrony roślin dozwolone przez prawo Polskie.
  • Sprzedający poinformuje Kupującego terminowo, w formie pisemnej, jeśli partie nieprzetworzonych produktów rolnych nie spełniają określonych wymogów i specyfikacji z powodu, na przykład, nieszczęśliwego zdarzenia, tak aby uczestnik łańcucha GMP+ mógł na czas podjąć odpowiednie działania i zablokować te partie.
  • W razie jakichkolwiek zmian u Sprzedającego mogących skutkować nieprawidłowościami w powyższym, Sprzedający musi natychmiast poinformować Kupującego.
  • Sprzedający udostępni w celu weryfikacji jakości pobranie próbek oferowanych towarów.
  • Sprzedający umożliwi przeprowadzenie przez Kupującego audytu, celem sprawdzenia jakości oferowanych towarów oraz jakości prowadzonego nadzoru nad nimi.

&2 Rozliczenie i warunki dostawy

2.1 Towar jest dostarczany na miejsce wskazane przez Kupującego transportem kołowym samowyładowczym z wysypem tylnym lub bocznym. Podstawą rozliczenia jest ilość i jakość stwierdzona przez Kupującego w miejscu rozładunku. Dodatkowo towar winien być dostarczony środkiem transportu czystym i odpowiednio zabezpieczony. Kupujący zastrzega sobie prawo do nierozładowywania auta, którego stan wskazuje na zanieczyszczenia przewożonym wcześniej towarem.

2.2 Kupujący poinformuje Sprzedającego o ewentualnych zastrzeżeniach dotyczących jakości i stanu towaru telefonicznie lub e-mailem.

2.3 W przypadku transportu towaru środkami Kupującego i  załadunku towaru u Sprzedającego winien jest ten zapewnić załadunek towaru. W przypadku nie załadowania pełnego samochodu ( ilość minimum 24 tony ) Kupującemu przysługuje możliwość naliczenia opłaty w kwocie 45 zł za każdą brakującą tonę.

2.4 W przypadku zakwestionowania przez Sprzedającego wyników jakościowych oceny towaru próba zostanie zabezpieczona w celu wykonania analizy rozjemczej we właściwej, niezależnej firmie kontrolnej. Wyniki analizy rozjemczej jest rozstrzygający, ostateczny i wiążący dla stron. Koszty przeprowadzenia próby ponosi strona rozstrzygająca ( do kosztów naliczy doliczyć koszt postoju samochodu z towarem ).

2.5 Dopłaty i potrącenia za parametry jakościowe zawiera załącznik nr 1

2.6 Strony uzgadniają, że za przedstawiciela Sprzedającego uważają osobę dostarczającą Towar do Kupującego.

&3 Termin dostawy

3.1 Przez określenie termin dostawy rozumiane jest, że Kupujący może wedle własnego uznania określić termin dostawy i odbioru włącznie z pierwszym i ostatnim dniem podanym w umowie i realizowanym według realizowanego harmonogramu odbioru lub dostawy.

&4 Płatność

4.1 Kupujący będzie regulował należność za towar na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT w terminie 21 dni od chwili jej dostarczenia do Kupującego.

4.2 W przypadku zakupu towaru od rolnika ryczałtowego, kupujący będzie regulował płatnośc za towar na podstawie wystawionej przez Kupującego faktury VAT RR w terminie oznaczonym w umowie.

4.3 Dopuszcza się możliwość rozliczenia wzajemnych wierzytelności poprzez ich potrącenie.

&5 Odpowiedzialność Sprzedającego

5.1 Jeśli Sprzedający dopuści się zwłoki w wykonaniu swoich zobowiązań umownych lub wykona je nienależycie, to Kupujący będzie uprawniony wedle swojego własnego wyboru do: odstąpienia od umowy w zakresie niewykonanej lub nienależycie wykonanej części i/lub żądania od Sprzedającego zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy. Jednocześnie Kupujący na zasadach ogólnych może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5.2 W przypadku, gdy Sprzedający będzie realizował niniejszą umowę dostarczając towar z własnej produkcji, a nie dostarczy zadeklarowanej ilości Sprzedający zobowiązany jest zakupić brakujący towar na swój koszt i ryzyko od osób trzecich w celu wywiązania się z umowy z Kupującym. Sprzedający w chwili podpisania umowy jest świadomy ponoszonego ryzyka związanego z możliwością zmiany ceny towaru i konsekwencji z tym związanych w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedającego za niewykonanie zobowiązania, w szczególności za konieczność nabycia przez Kupującego towaru od innego dostawcy zgodnie z cenami rynkowymi z dnia nabycia.

&6 Siła wyższa

6.1 Strony nie są odpowiedzialne za naruszenia obowiązków wynikających z umowy w przypadku jeśli wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej.

6.2 Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia zapobieżenia, takie jak:

* powódź

* trzęsienie ziemi

* działania wojenne

* gradobicie ( zgłoszenie pola dotkniętego zdarzeniem musi nastąpić u Kupującego w terminie 72 godzin od zaistnienia )

* dotkliwa susza ( musi zostać potwierdzona jako występująca na danym obszarze przez odpowiednie organy Państwa oraz wielkość strat oceniona i zweryfikowana przez Kupującego )

6.3 Jeśli przez działanie siły wyższej realizacja części umowy nie będzie możliwa przysługuje prawo do pomniejszenia umowy o wielkość zaistniałych strat.

6.4 O zaistnieniu siły wyższej Sprzedający poinformuje Kupującego niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 dni drogą e-mail lub osobiście w siedzibie Kupującego, na czego okoliczność zostanie zapisany protokół, pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności.

&7

7.1 Sprawy nieuregulowane umową i OWU mają odniesienie do prawa polskiego.

7.2 Sądem właściwym do rozstrzygania spraw jest Sąd właściwy dla siedziby kupującego.

Ko­rzy­sta­nie ze stro­ny ozna­cza zgo­dę na wy­ko­rzy­sty­wa­nie pli­ków co­okie, nie­któ­re mo­gą być już za­pi­sa­ne w prze­glą­dar­ce.