Ogólne Warunki Umowy

AGROPASZ
Klaudiusz Pająk
Anielin 1, 98-313 Konopnica
NIP: 832-198-23-76

Ogólne Warunki Umowy

Pobierz jako załącznik

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

AGROPASZ KLAUDIUSZ PAJĄK

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Opisane poniżej Ogólne Warunki Umowy płodów rolnych, zwane także OWU, mają zastosowania do umów handlowych zawieranych pomiędzy „AGROPASZ” Klaudiusz Pająk z siedzibą: Anielin 1, 98-313 Konopnica, NIP: 832-198-23-76, REGON: 100834713 zwanym dalej Kupującym, a Sprzedającym wskazanym w umowie sprzedaży/dostawy zwaną także „umową”, nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

2. Ilekroć w niniejszych warunkach mowa jest o umowie oznacza to umowę sprzedaży/dostawy zawartą pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, której przedmiotem są płody rolne albo umowę współpracy obejmującą wiele transakcji dotyczących sprzedaży/dostawy płodów rolnych przez Sprzedającego na rzecz Kupującego.

3. Umowa handlowa może zawierać postanowienia odmienne od treści ogólnych warunków umowy, w takim przypadku zastosowanie mają zapisy umowy handlowej.

4. Ilekroć w umowie handlowej lub niniejszych warunkach mowa jest o Towarze, oznacza to wszelkie płody rolne nabywane przez Kupującego od Sprzedającego.

§ 2 Wymagania prawne i faktyczne dot. Towaru

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towar zdrowy, handlowy, o zapachu swoistym, wolny od żywych szkodników zbożowo-mącznych, grzybów i pleśni, Towar zgodny z prawodawstwem unijnym i krajowym w zakresie poziomów radioaktywności, zanieczyszczeń, niepożądanych substancji (metale ciężkie, alfatoksyny, Zearalenon max 0,05 mg/kg, Orchratoxin max 0,05 mg/kg, mykotoksyny i inne) oraz pozostałości chemicznych środków ochrony roślin. W szczególności Towar jest zgodny z następującymi wymogami prawnymi:

a) ustawa z dnia 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późniejszymi zmianami,

b) ustawa z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,

c) rozporządzenie (WE) Nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.09.2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy,

d) rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19.12.2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych,

e) rozporządzenie Komisji (WE) NR 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG wraz z późniejszymi zmianami,

f) rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2008 z dnia 18 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załącznika VII zawierającego wykaz kombinacji substancji czynnej produktu objętych odstępstwem odnośnie do zastosowania fumigantów do produktów po zbiorach,

g) rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych,

h) Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej z zastosowaniem zasad Integrowanej Ochrony Roślin wdrożonych przepisami Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin wraz z późniejszymi zmianami.

i) rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, wraz z późniejszymi zmianami.

j) Ustawa z dnia 22 lipca 2006r. o paszach Dz. U. 2006 nr 144 poz. 1045

k) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz

2. Przedmiotem umowy może być tylko Towar, który nie podlega wymogom znakowania wyszczególnionym w Rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r. dotyczącym zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy oraz Rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r. dotyczącym śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającym Dyrektywę 2001/18EC wraz z późniejszymi zmianami oraz że zostały podjęte kroki aby zachować dotychczasową konwencjonalną jakość tego surowca. Sprzedający oświadcza, że Towar nie zawiera, nie składa się i nie jest wyprodukowany z organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO).

3. Sprzedający zobowiązuje się przestrzegać najwyższych standardów jakościowych i sanitarno-higienicznych, a w szczególności wykorzystywane przez niego środki transportu będą przed załadunkiem sprawdzane, czy są suche, czyste, bez pozostałości po poprzednio przewożonych ładunkach i w razie potrzeby oczyszczone i suszone.

4. Sprzedający deklaruje, że przyczepy, w których dostarczane były towary, nie były używane do transportu towarów mogących mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo dostarczanego towaru, a przed transportem zostały wyczyszczone.

5. Sprzedający oświadcza, że przechowywanie Towaru odbywa się we właściwych warunkach higieniczno-sanitarnych tj. przede wszystkim w suchych i szczelnych magazynach, które są regularnie czyszczone i dezynfekowane, przy utrzymaniu ochrony DDD i z zachowaniem higieny osobistej i infrastruktury.

6. Sprzedający oświadcza, że:

 • wszystkie maszyny i sprzęt używany do załadunku i rozładunku są utrzymywane w czystości, bez widocznych oznak zabrudzenia, stosowany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym – na życzenie Kupującego Sprzedający udostępni go do wglądu,

 • stosuje środki do mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń użytych podczas zbiorów i magazynowania, przeładunku itp. dopuszczone do obrotu w przemyśle paszowym/spożywczym,

 • nie stosuje i nie będzie stosował do suszenia plonów takich paliw jak:

  • smary, oleje silnikowe i hydrauliczne,

  • mieszane odpady komunalne, mieszane odpady przemysłowe i wysuszone szlamy z oczyszczalni,

  • koks ponaftowy,

  • plastik,

  • oleje recyklingowe (zużyte oleje, itp.),

  • produkty recyclingu – są to, np. konserwowane drewno lub drewno z rozbiórki, materiały roślinne konserwowane środkami chemicznymi, owadobójczymi lub skażone ropą albo chemikaliami (np. trociny),

  • (zużyte) opony samochodowe z ciężarówek itp. całe lub rozdrobnione,

  • drewno poddane konserwacji środkami biocydowymi lub farbami, barwnikami, kreozotem lub wolmanitem, drewno mogące zawierać halogeniczne składniki organiczne lub metale ciężkie jako wynik zabiegów konserwujących lub powlekania,

 • stosuje środki ochrony roślin dozwolone przez prawo polskie, zachowane zostały wymagane okresy karencji dotyczące stosowania środków ochrony roślin oraz zasady higieny osobistej i infrastruktury przy zbiorze.

7. Sprzedający poinformuje Kupującego niezwłocznie w formie pisemnej, jeśli partie nieprzetworzonych produktów rolnych nie spełniają określonych wymogów i specyfikacji tak aby uczestnik łańcucha GMP+ mógł podjąć niezbędne działania w tym zablokować wadliwe partie Towaru.

8. W razie jakichkolwiek zmian u Sprzedającego mogących skutkować nieprawidłowościami w zakresie spełniania powyższych wymogów Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Kupującego.

9. Sprzedający udostępni w celu weryfikacji jakości pobranie próbek oferowanych Towarów.

10. Sprzedający umożliwi na żądanie Kupującego przeprowadzenie przez Kupującego audytu celem sprawdzenia jakości oferowanych towarów oraz jakości prowadzonego nadzoru nad nimi.

11. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień zawartych w §2 niniejszych ogólnych warunków umowy Sprzedający bierze pełną odpowiedzialność za wynikające z tych naruszeń skutki i przyjmuje na siebie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe mogące wyniknąć z niespełnienia przez Towar będący przedmiotem umowy zapisanych w umowie oraz niniejszych ogólnych warunkach umowy wymagań prawnych.

§ 3 Dostawa i kontrola Towaru

1. Towar jest dostarczany na miejsce wskazane w umowie transportem kołowym samowyładowczym z wysypem tylnym lub bocznym. Podstawą rozliczenia jest ilość i jakość Towaru stwierdzona przez Kupującego w miejscu rozładunku. Dodatkowo Towar winien być dostarczony środkiem transportu czystym i odpowiednio zabezpieczony. Kupujący zastrzega sobie prawo do nieodebrania Towaru przewożonego pojazdem, którego stan wskazuje na zanieczyszczenia przewożonym wcześniej towarem, a Sprzedający zobowiązany jest pokryć koszty transportu.

2. Kupujący poinformuje Sprzedającego o ewentualnych zastrzeżeniach dotyczących jakości i stanu Towaru telefonicznie lub e-mailem (dane kontaktowe wskazane w umowie).

3. W przypadku zakwestionowania decyzji Kupującego o wadliwości Towaru Sprzedający ma prawo w ciągu 24 godzin od daty dostawy złożyć reklamację (za pomocą email i/lub telefonu wskazanych w umowie), w której wskaże kwestionowany parametr jakościowy wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W takim przypadku Kupujący wybiera niezależne, uznane, certyfikowane i akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium, w którym wykonana zostanie analiza z próbników Towaru pobranych i zabezpieczonych przy rozładunku Towaru. Wyniki analizy wybranego laboratorium są ostateczne i będą służyły do rozliczenia między stronami. Za koszty badania płaci Sprzedający, lecz poniesie je ostatecznie strona przegrywająca spór. Do kosztów podlega również wliczeniu koszt postoju pojazdu wraz z towarem). Obciążenie Sprzedającymi kosztami analizy rozjemczej przez niezależną firmę kontrolną dokonywane jest przez Kupującego poprzez wystawienie refaktury, której termin płatności wynosi 7 dni od daty jej doręczenia Sprzedającemu.

4. W przypadku gdy reklamacja zgłoszona przez Sprzedającego nie spełnia wymogów powyższej procedury reklamacyjnej przyjmuje się jakość partii Towaru ustaloną przez Kupującego.

5. W przypadku, gdy analiza jakościowa wskaże, iż jakość Towaru jest niezgodna z wymogami zawartymi w umowie Kupującemu przysługuje prawo:

a) odmowy przyjęcia Towaru lub jego części niezgodnego z parametrami jakościowymi zawartymi w umowie i domagania się niezwłocznego zastąpienia jej Towarem spełniającym wymogi jakościowe określona w umowie bądź;

b) przyjęcia takiej partii Towaru i żądania obniżenia jego ceny.

6. W przypadku odmowy przyjęcia Towaru Kupujący poinformuje o tym fakcie Sprzedającego wraz ze wskazaniem przyczyny.

7. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa opisanego w §3 pkt. 5 lit. a), w przypadku transportu po stronie Kupującego, Towar jest zwracany do Sprzedającego na koszt i rachunek Sprzedającego. W przypadku braku możliwości zwrotu do magazynu Sprzedającego, Kupujący złoży zakwestionowany Towar w innym, dostępnym na rynku magazynie, a wszystkie koszty z tym związane będą obciążały Sprzedającego poprzez refakturowanie. Sprzedający zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty z tym związane.

8. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa opisanego w §3 pkt. 5 lit. b) strony ustalają następujący system potrąceń z ceny i procedurę rozliczenia wadliwej partii:

a) cena Towaru zostanie obniżona proporcjonalnie do obniżenia wartości Towaru,

b) Sprzedający wystawi w terminie 7 dni fakturę lub fakturę korygującą z uwzględnieniem obniżenia ceny, zgodnie z informacją uzyskaną od Kupującego. W przypadku gdy Sprzedający nie wystawi faktury lub faktury korygującej zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego, Kupujący dokona zapłaty za tą wadliwą partię Towaru jedynie w części bezspornej. W takim przypadku Sprzedającemu nie przysługuje roszczenie o odsetki za opóźnienie w zapłacie od kwoty zażądanej obniżki.

9. W przypadku transportu Towaru zorganizowanego przez Kupującego i załadunku Towaru u Sprzedającego Sprzedający winien jest dokonać załadunku Towaru. W przypadku niezaładowania pełnego pojazdu transportowego (przedmiot umowy w ilości minimum 24 tony) Kupującemu przysługuje możliwość naliczenia opłaty w kwocie 45 złotych za każdą brakującą względem umowy tonę Towaru.

10. Dopłaty i potrącenia za parametry jakościowe zawiera załącznik nr 1.

11. Strony uzgadniają, że za przedstawiciela Sprzedającego uważają osobę dostarczającą Towar do Kupującego.

12. O ile strony nie postanowią inaczej, rozliczenie ilości następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego przy użyciu wagi posiadającej ważne dokumenty legalizacyjne.

13. W przypadku, gdy strony umowy postanowią o przyjęciu do rozliczenia ilościowego wagi w magazynie Sprzedającego, rozliczenie takie będzie ważne tylko w przypadku przedłożenia przez Sprzedającego do wglądu Kupującego aktualnego świadectwa legalizacji wagi. W przypadku braku ważnej legalizacji, do rozliczenia przyjęta będzie ilość według wagi w magazynie Kupującego.

14. Każda ze stron ma prawo do obecności lub bycia reprezentowanym podczas ważenia.

§ 4 Termin dostawy Towaru

1. Zawarcie umowy z terminem dostawy „w opcji Kupującego” oznacza, że Kupujący jest uprawniony do jednostronnego wyznaczenia terminu dokonania dostawy. Dopuszcza się żądanie wykonania umowy w częściach (partiami).

2. O wyznaczonym terminie dostawy Kupujący poinformuje Sprzedającego mailowo lub przez sms (dane kontaktowe wskazane w umowie) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 5 Płatności

1. Kupujący będzie regulował należność za Towar w terminie i w sposób określony w umowie.

2. W przypadku zakupu Towaru od rolnika ryczałtowego Kupujący będzie regulował płatność za Towar na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT RR w terminie i w sposób oznaczony w umowie.

3. Dopuszcza się możliwość rozliczenia wzajemnych wierzytelności poprzez ich potrącenie.

§ 6 Odpowiedzialność Sprzedającego

1. W przypadku gdy Sprzedający nie wyda całości lub części Towaru odpowiadającego ustalonym w umowie warunkom jakościowym w terminie dostawy/wydania określonym w umowie, Kupujący ma prawo do wykonania zastępczego umowy na mocy art. 479 k.c. lub odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. Jeżeli Sprzedający nie wyda tylko części Towaru, uprawnienie Kupującego opisane w tym punkcie ogranicza się do niespełnionego świadczenia, natomiast umowa pozostaje wiążąca w zakresie wydanej części Towaru.

2. Zarówno w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy na skutek niewydania Towaru w całości lub części przez Sprzedającego w terminie określonym w umowie, jak i zrealizowania uprawnień wynikających z art. 479 k.c. Kupujący ma prawo obciążyć Sprzedającego karą umowną w wysokości 20% wartości netto niewydanego Towaru.

3. Jeżeli szkoda, która powstała na skutek nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Sprzedającego, od której Kupujący odstąpił lub powstała na skutek opóźnienia w wydaniu Towaru przez Sprzedającego, przewyższa zastrzeżoną na rzecz Kupującego karę umowną, Kupującemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

4. W przypadku, gdy Sprzedający będzie realizował niniejszą umowę dostarczając Towar z własnej produkcji, a nie dostarczy zadeklarowanej w umowie ilości Sprzedający zobowiązany jest zakupić brakujący Towar na swój koszt i ryzyko od osób trzecich w celu wywiązania się z umowy z Kupującym. Sprzedający w chwili podpisania umowy jest świadomy ponoszonego ryzyka związanego z możliwością zmiany ceny Towaru i konsekwencji z tym związanych w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedającego za niewykonanie zobowiązania, w szczególności za konieczność nabycia przez Kupującego towaru od innego dostawcy zgodnie z cenami rynkowymi z dnia nabycia.

5. Kupujący może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej pod rygorem nieważności jeżeli Sprzedający złoży wniosek o otwarcie postępowania naprawczego, ogłoszenie upadłości, przystąpi do likwidacji swojej działalności. W przypadku złożenia takiego wniosku Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o tym fakcie.

6. Sprzedający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej pod rygorem nieważności jeżeli Kupujący złoży wniosek o otwarcie postępowania naprawczego, ogłoszenie upadłości, przystąpi do likwidacji swojej działalności. W przypadku złożenia takiego wniosku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o tym fakcie.

7. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstawy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

§ 7 Siła wyższa

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenia obowiązków wynikających z umowy w przypadku jeśli wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej.

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia im, tj. w szczególności:

* powódź,

* trzęsienie ziemi,

* działania wojenne,

* gradobicie,

* dotkliwa susza (musi zostać potwierdzona jako występująca na danym obszarze przez odpowiednie organy a wielkość strat podlega ocenie i zweryfikowaniu przez Kupującego).

3. Jeśli przez działanie siły wyższej realizacja części umowy nie będzie możliwa, Kupujący ma prawo do pomniejszenia wypłaconej należności o wartość umowy odpowiadającej tej części.

4. O zaistnieniu siły wyższej Sprzedający poinformuje Kupującego niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od jej zaistnienia bądź zauważenia drogą e-mail, telefonie (dane kontaktowe wskazane w umowie) lub osobiście w siedzibie Kupującego, na czego okoliczność zostanie sporządzony protokół pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności. W terminie kolejnych 4 dni Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu dowodów na wystąpienie siły wyższej.

5. Strony zobowiązane są do dołożenia należytej staranności w celu maksymalnego ograniczenia (zminimalizowania) i zapobieżenia ujemnym skutkom lub możliwości wystąpienia zdarzeń będących następstwem wystąpienia siły wyższej w odniesieniu do wykonywania zobowiązań umownych.

6. Jeżeli zdarzenie siły wyższej trwa dłużej niż 30 dni, strony zobowiązane są do uzgodnienia zasad dalszego wykonywania umowy oraz ustalą nowy plan (harmonogram) dostaw w granicach ich możliwości. Jeśli możliwości te zostaną wyczerpane, umowa ulega rozwiązaniu.

7. W przypadku zwolnienia stron z realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić wszystkie otrzymane od Kupującego świadczenia, w tym zaliczki, które nie znalazły pokrycia w dostarczonym Towarze.

8. W przypadku niedopełnienia przez stronę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie strona nie może powołać się na zdarzenie siły wyższej jako przesłankę wyłączenia odpowiedzialności i zwalniającą stronę z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Każda ze stron zobowiązuje się powiadomić na piśmie drugą stronę o każdorazowej zmianie swojego adresu i/lub danych kontaktowych. Brak takiego zawiadomienia powoduje że wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres strony będzie uznana za skutecznie doręczoną.

2.Sprzedający zobowiązany jest informować Kupującego o swoich oświadczeniach woli drogą pisemną (pocztą) na adres korespondencyjny Kupującego (siedziba spółki) bądź na adres email Kupującego wskazany w umowie. Przez skuteczne poinformowanie Kupującego przez Sprzedającego strony uznają tylko taką sytuację, w której Kupujący potwierdził tego samego dnia, że otrzymał e-mail lub korespondencję o których mowa powyżej.

3. Niniejsze OWU dostępne są bez ograniczeń na stronie internetowej: agropasz24.pl i w siedzibie Kupującego.

4. Przelew (cesja) wierzytelności o zapłatę i wydanie Towaru oraz innych praw wynikających z niniejszej umowy wymaga formy pisemnej oraz pisemnej zgody Kupującego pod rygorem nieważności.

5. Kupujący i Sprzedający potwierdzają i gwarantują sobie nawzajem że w trakcie wykonywania wiążących je umów przestrzegać będą wszystkich postanowień prawa, a w szczególności prawa podatkowego, gospodarczego, prawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, korupcji.

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, łącznie ze sporami dotyczącymi jej zawarcia, skuteczności, zmian czy rozwiązania rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

7. Niniejsza umowa i OWU podlegają prawu polskiemu.

8. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 22.03.2022

Ko­rzy­sta­nie ze stro­ny ozna­cza zgo­dę na wy­ko­rzy­sty­wa­nie pli­ków co­okie, nie­któ­re mo­gą być już za­pi­sa­ne w prze­glą­dar­ce.