Dotacje

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem budowa bazy silosów magazynowych z czyszczalnią i osprzętem oraz realizacja inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów na skutek budowy silosowej bazy magazynowej wraz z infrastrukturą oraz realizację inwestycji mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochronę środowiska. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Ko­rzy­sta­nie ze stro­ny ozna­cza zgo­dę na wy­ko­rzy­sty­wa­nie pli­ków co­okie, nie­któ­re mo­gą być już za­pi­sa­ne w prze­glą­dar­ce.