Handel ziarnem zbóż, roślin oleistych, traw nasiennych, kukurydzy mokrej i suchej

Skupujemy wszystkie płody rolne

Kukurydza mokra, kukurydza sucha, pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień, owies, groch, łubin, bobik, gryka, proso, orkisz, trawy nasienne, rzepak.

Ko­rzy­sta­nie ze stro­ny ozna­cza zgo­dę na wy­ko­rzy­sty­wa­nie pli­ków co­okie, nie­któ­re mo­gą być już za­pi­sa­ne w prze­glą­dar­ce.